Deprecated: Function eregi() is deprecated in /plugins/system/sefservicemap.php on line 49
Regulamin Kurii Metropolitalnej w Krakowie

POLECAMY

Regulamin Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Spis treści
Regulamin Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Wszystkie strony
I. ZADANIA KURII

1. Kuria diecezjalna stanowi zespół osób i instytucji, które świadczą biskupowi pomoc w kierowaniu działalnością pasterską w Kościele partykularnym, administrowaniu diecezją i wykonywaniu władzy sądowniczej. Jest tą strukturą, którą posługuje się biskup, by wyrazić swą pasterską troskę i miłość (zob. Dyrektorium Apostolorum Successores, n. 177).
2. Na czele Kurii Metropolitalnej stoi Arcybiskup Metropolita Krakowski. Do niego należy swobodne powierzanie wszystkich urzędów kurialnych w sposób określony przepisami prawa kanonicznego. Wspomagając arcybiskupa w wypełnianiu jego misji pasterskiej, Kuria "poszczególne wydziały i osoby" zawsze działa w jego imieniu i bliskiej z nim łączności.
3. Najbliższymi i głównymi współpracownikami Arcybiskupa Krakowskiego są biskupi pomocniczy, którzy dzielą z nim pasterską troskę o Kościół Krakowski i jako wikariusze generalni uczestniczą w jego władzy wykonawczej zgodnie z przepisami prawa.
4. Ze swej natury Kuria jest urzędem duszpasterskim, gdyż ostatecznym celem i uzasadnieniem wszystkich podejmowanych przez nią działań jest troska o wypełnianie misji Kościoła, a więc szafowanie środkami zbawienia powierzonymi przez Chrystusa swemu Kościołowi w sposób uporządkowany, sprawiedliwy i owocny, czyli uczestniczenie w trosce Kościoła o zbawienie dusz.

II. STRUKTURA KURII I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW

1. Sekretariat Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego
Służy bezpośrednią pomocą Arcybiskupowi Krakowskiemu w organizowaniu jego posługi biskupiej, a więc celebracji liturgicznych, audiencji, spotkań i wystąpień Arcybiskupa Metropolity. Troszczy się o bieżącą korespondencję i realizuje pozostałe zadania zlecone przez Arcybiskupa Krakowskiego.

2. Kancelaria Kurii
Kancelarią Kurii kieruje kanclerz, z którym współpracują wicekanclerz i notariusz Kurii oraz inni pracownicy kancelarii.
Do kancelarii Kurii należy:
a) troska o redagowanie i wysyłanie oficjalnych dokumentów i pism urzędowych, zwłaszcza wszelkiego rodzaju akt jurysdykcyjnych, czyli dekretów, dyspens, zaświadczeń, zawiadomień, rozporządzeń i zezwoleń;
b) przedkładanie spraw bieżących Arcybiskupowi Krakowskiemu i wikariuszom generalnym;
c) kierowanie spraw do poszczególnych wydziałów i osób, według kompetencji;
d) porządkowanie akt kurialnych i prowadzenie archiwum dokumentów bieżących;
e) gromadzenie i przechowywanie akt personalnych księży Archidiecezji Krakowskiej;
f) udostępnianie uprawnionym osobom i instytucjom akt i wydawanie ich autentycznych odpisów;
g) interweniowanie w parafiach archidiecezji w sprawach bieżących;
h) udzielanie informacji w sprawach administracyjnych i prawno-kanonicznych;
i) prowadzenie rejestru pism urzędowych;
j) strzeżenie pieczęci kurialnych;
k) przechowywanie testamentów złożonych przez księży;
l) wykonywanie innych zadań zleconych przez Arcybiskupa Krakowskiego i wikariuszy generalnych.

3. Wydział Duszpasterstwa Ogólnego
Do głównych zadań tego wydziału należą:
a) planowanie i realizacja programu duszpasterskiego;
b) rozeznanie potrzeb i problemów duszpasterskich;
c) koordynacja i animowanie działań duszpasterskich w archidiecezji;
d) przygotowanie i organizacja diecezjalnych i rejonowych spotkań, pielgrzymek, konferencji i wydarzeń duszpasterskich;
e) koordynacja przygotowań uroczystości ogólnodiecezjalnych;
f) utrzymywanie kontaktów z odpowiednimi komisjami i radami Konferencji Episkopatu Polski i innymi instytucjami ogólnopolskimi, koordynacja ponaddiecezjalnych zadań duszpasterskich i ich aplikacja w archidiecezji;
g) koordynacja wszystkich duszpasterstw specjalistycznych w Archidiecezji Krakowskiej (grup społecznych, zawodowych, duszpasterstwa akademickiego, stowarzyszeń i ruchów, duszpasterstwa trzeźwości, itp.)
h) utrzymywanie kontaktu z parafiami, wspieranie inicjatyw duszpasterskich, wymiana informacji w zakresie duszpasterstwa;
i) prowadzenie korespondencji i załatwianie spraw w zakresie duszpasterstwa;
j) przygotowanie odpowiednich wytycznych i materiałów duszpasterskich, troska o wydawanie "Biuletynu Duszpasterskiego" oraz "Informatora Archidiecezji Krakowskiej" we współpracy z pozostałymi wydziałami Kurii;
k) troska o kształt strony internetowej Archidiecezji Krakowskiej we współpracy z Diecezjalnym Centrum Informacji;
l) dystrybucja materiałów duszpasterskich i wydawnictw we współpracy z Wydawnictwem św. Stanisława BM.
Z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego współpracują wszystkie pozostałe wydziały, referaty, komisje i inne jednostki Kurii Metropolitalnej, "Caritas" Archidiecezji Krakowskiej, a także odpowiedzialni za duszpasterstwa specjalistyczne, stowarzyszenia i ruchy kościelne, podejmujące inicjatywy i działania o charakterze duszpasterskim. Realizują oni powierzone im zadania w porozumieniu z dyrektorem wydziału. Dla jak najlepszej koordynacji i organizacji działania, dyrektor wydziału organizuje zebrania osób zaangażowanych w dzieła duszpasterskie.


 

Kalendarz Liturgiczny


 • 18 wrzesień 2020
  Piątek XXIV tygodnia okresu zwykłego, Święto Św. Stanisława Kostki
  
 • 19 wrzesień 2020
  Sobota XXIV tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie dowolne Św. Januarego
  
 • 20 wrzesień 2020
  XXV Niedziela okresu zwykłego, Wspomnienie obowiązkowe Świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
  
 • 21 wrzesień 2020
  Poniedziałek XXV tygodnia okresu zwykłego, Święto Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty
  
 • 22 wrzesień 2020
  Wtorek XXV tygodnia okresu zwykłego
  
 • 23 wrzesień 2020
  Środa XXV tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie obowiązkowe Św. Pio z Pietrelciny
  
 • 24 wrzesień 2020
  Czwartek XXV tygodnia okresu zwykłego

Kalendarium wydarzeń


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /components/com_jcalpro/config.inc.php on line 458

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /components/com_jcalpro/include/functions.inc.php on line 2053

Warning: strtoupper() expects parameter 1 to be string, array given in /libraries/joomla/environment/request.php on line 97
There are no upcoming events currently scheduled.
Jeśli chcesz dodać jakieś ważne wydarzenie wypełnij
FORMULARZ

Memento